Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, kunt u gebruik maken van de sportfaciliteiten van Fysiotherapie Smits.

 1. Voorwaarden

2.1. Fysiotherapie Smits is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Fysiotherapie Smits zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Fysiotherapie Smits te zijn ontvangen.

 1. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de op het inschrijfformulier ingevulde ‘Startdatum’.

3.2. Het Lid heeft na inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Fysiotherapie Smits mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden.

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Fysiotherapie Smits worden overgedragen.

3.4. Fysiotherapie Smits behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. Fysiotherapie Smits zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen bij Fysiotherapie Smits. Meer informatie over de openingstijden is te vinden op www.fysiotherapiesmits.nl.

 1. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via pin, bank of contante vooruitbetaling vooruit voor de gehele contract periode te worden voldaan. In overleg is het mogelijk om het lidmaatschapsgeld in termijnen te voldoen. Hiervoor graag overleg via info@fysiotherapiesmits.nl.

4.2. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Fysiotherapie Smits tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.3. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Fysiotherapie Smits biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van het lidmaatschap.

4.4. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Fysiotherapie Smits is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

 1. Privacy

5.1 Fysiotherapie Smits verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.2 In de Privacyverklaring van Fysiotherapie Smits wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Fysiotherapie Smits worden verwerkt, voor welke doeleinden Fysiotherapie Smits dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

 1. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Fysiotherapie Smits opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.2. De opzegging kan schriftelijke worden gedaan middels een eigen opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Fysiotherapie Smits, Het Wielsem 21, 5231BV te ‘s-Hertogenbosch. Opzeggen kan ook online geschieden per email (info@fysiotherapiesmits.nl).

6.3. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Fysiotherapie Smits – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de praktijk krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

6.4. Fysiotherapie Smits mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

 1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
 2. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
 3. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
 4. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Fysiotherapie Smits – deugdelijk bewijs.

7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 1. Openingstijden

8.1. Fysiotherapie Smits is bevoegd om de praktijk geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2. Fysiotherapie Smits is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de praktijk tijdelijk of blijvend te wijzigen.

 1. Klachten en Informatieverplichting

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen aan Fysiotherapie Smits te worden doorgegeven.

9.2. In geval van klachten met betrekking tot Fysiotherapie Smits dient het Lid te wenden tot de therapeuten in de praktijk.

 1. Personal Training

10.1. Fysiotherapie Smits biedt zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. Fysiotherapie Smits is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Fysiotherapie Smits of haar leidinggevenden.

11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Fysiotherapie Smits, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de praktijk.

 1. Huisreglement

12.1. Het Lid is bekend met de door Fysiotherapie Smits gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de praktijk en kunnen indien gewenst online worden opgevraagd via info@fysiotherapiesmits.nl. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

12.2. De praktijk kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

 1. Slotbepalingen

13.1. Op alle door Fysiotherapie Smits gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Fysiotherapie Smits kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

13.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.