Privacy Policy

Fysiotherapie Smits, gevestigd aan Frans Fransenstraat 5, 5231 MG Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fysiotherapiesmits.nl, Frans Fransenstraat 5, 5231 MG Den Bosch, 073 – 234 04 44.

Bram Smits is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Smits. Hij is te bereiken via info@fysiotherapiesmits.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fysiotherapie Smits verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fysiotherapie Smits verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Identiteitsbewijs
– BSN-nummer
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fysiotherapie Smits verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om identiteitsfraude tegen te gaan
– om uw verzekeringsgegevens te controleren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Fysiotherapie Smits verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fysiotherapie Smits neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie Smits) tussen zit. Fysiotherapie Smits gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Outlook: Wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van e-mails.

Persoonsgegevens/personalia:
Fysiotherapie Smits verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fysiotherapie Smits deelt uw persoonsgegevens NIET met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de uitvoering van werkzaamheden door Fysiotherapie Smits mogelijk te maken zoals het bijhouden van een agenda-functie en een administratie-programma voor de dossiervorming. Alle programma’s waarmee Fysiotherapie Smits werkt voldoen aan dezelfde strenge wettelijke eisen voor beveiliging van persoonsgegevens. Declaratie van uitgevoerde behandelingen aan de zorgverzekeraar wordt eveneens verwerkt via een beveiligd systeem Vecozo dat niet toegankelijk is voor derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fysiotherapie Smits gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Smits en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysiotherapiesmits.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fysiotherapie Smits wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fysiotherapie Smits neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fysiotherapiesmits.nl.